Dziękujemy za zakup Produktu marki Lavita, której właścicielem jest Domino Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Produkty marki Lavita odznaczają się estetyką i wysoką jakością. Liczymy na to, że będą Państwo zadowoleni z dokonanego zakupu

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami gwarancji marki LAVITA.

Kwestie ogólne

Firma Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie , ul. Rzeźnicza 4, 58-200 Dzierżoniów , będącą właścicielem marki Lavita (dalej: Gwarant lub LAVITA), udziela gwarancji na Produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, które znajdują się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego dotyczących w szczególności odpowiedzialności za Produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja jest udzielana końcowym użytkownikom Produktów, zwanym dalej Konsumentami, tj. podmiotom, które nabyły Produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb; nie nabyły Produktu w celu dalszej odsprzedaży, na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.

Deklaracja gwarancji

 

* Gwarant potwierdza zgodność Produktów z oznakowaniem oraz przeznaczeniem, pod warunkiem, że ich montaż i użytkowanie, w tym regularna konserwacja i pielęgnacja Produktu, są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w instrukcji montażu , przekazanej Konsumentowi wraz z Produktem oraz dostępnej na stornie internetowej Gwaranta, tj. www.lavita.pl. Gwarant odpowiada za wady Produktów ujawnione w trakcie ich odbioru (przed montażem) lub w trakcie używania Produktów, a będące skutkiem błędów produkcyjnych, konstrukcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do ich produkcji.

*Konsument jest zobowiązany sprawdzić kompletność Produktu oraz brak uszkodzeń i widocznych wad Produktu w momencie jego odbioru, przed montażem. W przypadku stelaży podtynkowych do zabudowy również nieprawidłowości w działaniu Produktu muszą być zgłoszone przed jego zabudowaniem. Jeśli uszkodzenia i wady Produktu zostały stwierdzone po jego zabudowaniu, z wyłączeniem wad ukrytych, to Konsument ponosi koszty montażu i demontażu Produktu (np. koszty spowodowane wykuciem płytek).

* Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia; Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do Produktu (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Konsumenta i na jego koszt.

*Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Kolor Produktów z tej samej kolekcji może się nieznacznie różnić i występować w zbliżonych odcieniach, co nie stanowi wady Produktu, a wynika z normalnego procesu produkcji.

Okres gwarancyjny

 

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia zakupu Produktu przez Konsumenta.

Produkty objęte ochroną gwarancyjną:

1) Wanny : 10-letnia ochrona gwarancyjna obejmująca wady powstałe w procesie produkcyjnym; gwarancja nie obejmuje późniejszych zmian, głównie wszelkiego rodzaju zmian zachodzących w warstwie powierzchniowej oraz pęcherzyków powietrza na spodzie Produktów.

2). Ceramika biała: 15-letnia ochrona gwarancyjna na zachowanie barwy szkliwa, niewystępowanie powierzchniowego pękania szkliwa; gwarancja nie obejmuje części wytworzonych z innych materiałów, jak deski toaletowe z duroplastu.

3) Ceramika kolorowa: 2-letnia ochrona gwarancyjna na zachowanie barwy szkliwa, niewystępowanie powierzchniowego pękania szkliwa; gwarancja nie obejmuje części wytworzonych z innych materiałów, jak deski toaletowe z duroplastu.

4) Stelaże podtynkowe do miski ustępowej 40,50 cm: 10-letnia ochrona gwarancyjna na ramę stalową lakierowaną proszkowo, zbiornik z polietylenu;; 2-letnia ochrona gwarancyjna na przyciski spłukujące; 2-letnia ochrona gwarancyjna na zawór spustowy, napełniający, przyłącza, wężyk w oplocie, tworzywa; gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy Produkty zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami i sztuką budowlaną. nieprawidłowości w działaniu Produktu muszą być zgłoszone przed jego zabudowaniem. Jeśli uszkodzenia i wady Produktu zostały stwierdzone po jego zabudowaniu, z wyłączeniem wad ukrytych, to Konsument ponosi koszty montażu i demontażu Produktu (np. koszty spowodowane wykuciem płytek).

* Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia; Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do Produktu (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Konsumenta i na jego koszt.

*Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Kolor Produktów z tej samej kolekcji może się nieznacznie różnić i występować w zbliżonych odcieniach, co nie stanowi wady Produktu, a wynika z normalnego procesu produkcji.

Zgłoszenie reklamacji

Przed zgłoszeniem reklamacji, Konsument zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie powstała w skutek nieodpowiedniego transportu czy przechowywania, a także niezgodnych z Instrukcją: montażu, używania, konserwacji, czy pielęgnacji.

Wszelkie wady Produktu powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić Sprzedawcy, bądź bezpośrednio u Gwaranta, w formie stosownego pisma zgłoszenia reklamacyjnego lub w każdy inny sposób prawem dozwolony, zawierającego dokładny opis wady. W sytuacji zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Gwaranta Kupujący może przesłać zgłoszenie na adres biuro@lavita.pl. Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości Kupujący zobowiązany jest jednocześnie do wskazania w zgłoszeniu , czy zgłasza reklamację w postaci gwarancji czy też z innego tytułu. 

Konsument jest zobowiązany zgłosić wykryte wady Produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od ujawnienia wady, pod rygorem utraty praw z Gwarancji. W zgłoszeniu należy wskazać dane kontaktowe Konsumenta, miejsce montażu Produktu, szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Wraz ze zgłoszeniem wady należy załączyć czytelny dowód zakupu Produktu. Konsument, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego Produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu.

Świadczenia gwarancyjne

DOMINO POLSKA rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant, wedle własnego wyboru, może:

(a) naprawić wadliwy Produkt,

(b) dokonać jego wymiany

(c) wyrazić zgodę na zwrot ceny nabycia Produktu przez sprzedawcę, który sprzedał wadliwy Produkt Konsumentowi.

Warunki i wykluczenia

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:

1. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, podlegających okresowej wymianie w Produktach danego rodzaju;

2. wad i uszkodzeń spowodowanych wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody czy uszkodzeń spowodowanych przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej

3. uszkodzeń mechanicznych Produktu spowodowanych przez użytkownika Produktu lub osoby trzecie (zarysowania, zabrudzenia, obicia, itp.);

4. uszkodzeń powierzchni i powłok Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z zasadami określonymi w Instrukcji pielęgnacji Produktu (w szczególności w związku z użyciem do czyszczenia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, jak gąbki i środki szorujące, środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki lub kwasy – jak preparaty do usuwania osadów wapiennych, kwasu octowego i octu spożywczego – a także innych środków nieprzeznaczonych do pielęgnacji grupy produktów, do których należy Produkt, np. silnych zasad i detergentów);

5. wad Produktu powstałych w wyniku używania, konserwacji i pielęgnacji Produktu niezgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji;

6. wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z Instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem, jak również powstałych na skutek montażu dokonanego przy użyciu sprzętu lub materiałów niezgodnych z Instrukcją;

8. uszkodzeń mechanicznych lub wad Produktu powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania Produktu przez Konsumenta;

9. wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia Produktu na czas prowadzenia przez Konsumenta prac budowlanych (w szczególności w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.);

10. wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają̨ niewidoczne po zamontowaniu Produktu lub nie mają wpływu na jego wartość użytkową̨;

11. niewielkich odchyleń Produktu od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową Produktu (np. w przypadku wyrobów ceramicznych);

12. wad powstałych w wyniku spadków temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, w którym Produkt zamontowano lub montażu Produktu na zewnątrz jakiegokolwiek obiektu budowlanego;

13. wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych;

14. zakupu Produktu:

-niepełnowartościowego;

-ekspozycyjnego;

-po obniżonej cenie, czyli Produktu, który posiadał wady ze względu na które obniżono cenę, o czym Konsument wiedział i na które wyraził zgodę.